Pædagogisk udgangspunkt og pædagogiske retningslinjer

Undervisningen på universitetet er forskningsbaseret. Det betyder, at uddannelserne er udviklet af aktive forskere og har nær tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Studerende møder forskere i undervisningen og får viden, færdigheder og kompetencer baseret på forskning inden for det pågældende fagområde. 

Universitetet lægger vægt på undervisernes pædagogiske kompetencer. Derfor har universitetet vedtaget fælles retningslinjer for universitetspædagogikum for universitetets adjunkter og fælles retningslinjer om kompetenceudvikling for ph.d.-vejledere.

For at sikre kvaliteten i undervisningen og en mere ligelig vægtning af undervisning og forskning har universitetet indført krav om undervisningsportfolio ved ansøgning om videnskabelige stillinger (lektor og professor). Undervisningsportfolio er en beskrivelse af ansøgerens undervisningsmæssige kvalifikationer, erfaringer og evalueringer. Undervisningsportfolio anvendes tillige som redskab for løbende refleksion over og udvikling af egen undervisning fra 2017 og i forbindelse med MUS fra 2018. Undervisningsportfolio anvendes i sammenhæng med Københavns Universitets Pædagogiske kompetenceprofil, der beskriver og giver et fælles sprog om undervisningskompetencer. 

De pædagogiske og didaktiske centre på Københavns Universitet - Institut for Naturfagenes Didaktik, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab og TEACH! Teaching Centre Humanities - er med til at sikre pædagogisk kompetenceudvikling af underviserne på universitetet. Den sproglige kompetenceudvikling af undervisere, der underviser på engelsk, foregår på Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Det Humanistiske Fakultet.

De konkrete undervisningsformer og arbejdsformer varierer fra uddannelse til uddannelse. Det fremgår af beskrivelserne af de enkelte uddannelser på KU, hvordan undervisningen foregår, herunder hvilke undervisningsformer der anvendes, og hvilke forventninger universitetet har til de studerendes indsats.