Procedure for rektors godkendelse af og opfølgning på dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Københavns Universitets har vedtaget en fælles procedure for rektors godkendelse af og opfølgning på Dekanernes afrapportering på uddannelseskvalitet (DAU). Dekanerne afrapporterer en gang årligt den 1. oktober om uddannelseskvalitet til rektor. Proceduren beskriver, hvorledes dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet forelægges rektor til godkendelse samt den forudgående indstillingsproces. Proceduren beskriver endvidere Uddannelsesservices (US) rolle i processen.

Læs Procedure for rektors godkendelse af og opfølgning på dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet (pdf)

Læs Procedure for rektors godkendelse af dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet (pdf), der træder i kraft 1. september 2019.

Proces for rektors godkendelse af og opfølgning på dekaners afrapportering på kvalitetssikringsarbejdet

Hvornår

Ansvar

Handling

1. oktober

FAK, US

 • Frist for indsendelse af dekanernes afrapportering på uddannelseskvalitet (DAU) til rektor ved Uddannelsesservice (US) (llj@adm.ku.dk og soren.kirk@adm.ku.dk).
 • US kvitterer for modtagelsen.

 

Oktober

US

 • US gennemgår DAU og uddannelsesevalueringer.
 • US noterer, hvorvidt FAK afrapporterer på indsatser angivet i tidligere DAU.
 • US noterer, hvorvidt FAK nævner igangsættelse af nye initiativer.
 • US noterer, hvorvidt FAK afrapporterer på rektors ønskede opfølgningspunkter.

 

Oktober

US, FAK

 • US kontakter FAK om eventuelt opfølgende spørgsmål.
 • FAK følger op herpå og sender opdaterede versioner til US senest 1. uge i november.

 

Oktober

FAK

FAK samler egne erfaringer fra arbejdet med uddannelsesredegørelser, uddannelsesevalueringer og DAU, herunder forslag om ændringer til KU’s fælles retningslinjer.

 

November

SAK

SAK-kvalitetssikring foretager indledende videndeling om fakulteternes forslag til ændringer fælles kvalitetssikringssystemer.

 

November

US

 • US udarbejder indstilling om styrker/udfordringer i DAU angivet af hhv. dekan/rektor til behandling i DIR.
 • US sender indstilling om styrker/udfordringer i DAU angivet af hhv. dekan/rektor til behandling i DIR.

 

December

US

 • US følger op DIR og sender indstilling om styrker/udfordringer i DAU angivet af hhv. dekan/rektor, til behandling i LT.
 • US følger op på LT-behandling af DAU med henblik på rektors endelige tilbagemelding til dekanerne.

 

Senest 22. december

Rektor, US

 • Rektor meddeler dekanerne de opfølgningspunkter, der skal afrapporteres på det efterfølgende år.
 • US noterer, hvilke opfølgningspunkter dekanerne skal afrapportere på i næste DAU.

 

Primo januar

US, FAK

 • US offentliggør de eksterne dele af DAU på siden Tidligere afrapporteringer.
 • Fakulteterne offentliggør som minimum sammenfatninger af uddannelsesevalueringer på egne hjemmesider samme sted som turnusplan for uddannelsesevalueringer ligger.

 

Januar - april

US

 • US udarbejder en sammenfatning af rektors behandling af DAU (det årlige kvalitetssikringsarbejde) til bestyrelsen. Orienteringen godkendes af DIR og LT forud for bestyrelsen og sendes efter bestyrelsesbehandling til orientering i KUUR.

 

Januar – september

FAK

Fakulteter følger op på rektors kommentarer til DAU.

Januar - marts

SAK

 • Med afsæt i fakulteternes og US’ erfaringer samt med afsæt i rektors tilbagemeldinger til dekanerne evaluerer SAK-kvalitetssikring KU’s kvalitetssikringssystem.
 • SAK-kvalitetssikring giver om indstiller eventuelle ændringer af KU’s kvalitetssikringssystem til SAK.

 

April

SAK

SAK behandler indstilling fra SAK-kvalitetssikring.

Maj

KUUR

KUUR behandler indstilling fra SAK.

Juni

DIR

DIR behandler indstilling fra KUUR og SAK.

Juni

LT

LT behandler indstilling fra DIR, KUUR og SAK.

Juni

Rektor

 • Rektor træffer beslutning om eventuelle ændringer af KU’s kvalitetssikringssystem. Ændringer træder i kraft pr. 1. september samme år.
 • US giver fakulteterne besked ved ændringer af KU’s fælles kvalitetssikringssystem og meddeler fakulteterne, i hvilket omfang ændringer medfører konsekvensrettelser i fakulteternes procedurer, og hvornår fakulteternes senest skal have implementeret ændringerne.

 

Fakulteterne evaluerer og justerer egne kvalitetssikringssystem løbende inden for rammene af KU's kvalitetssikringssystem.

Med afsæt i indhold i DAU kan rektor vælge at gennemføre et tematisk tilsyn eller en stikprøvekontrol af fakulteternes kvalitetssikringsarbejde. I så fald vil fakulteterne modtage besked om det tematiske tilsyn /stikprøven om efteråret. US gennemfører det tematiske tilsyn/stikprøven på vegne af rektor.