Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Københavns Universitets har vedtaget en fælles procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser inkl. tjekliste. Proceduren beskriver, hvilke oplysninger fakulteterne som minimum skal tilvejebringe, for at universitetet kan træffe afgørelse om oprettelse af nye uddannelser. Universitetet har desuden et årshjul for nye uddannelser, der revideres en gang årligt.

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik foreskriver, at fakulteterne skal beskrive deres interne procedure for udvikling af nye uddannelser.

Læs Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser (pdf)

Årshjul for prækvalifikation 2017-2018

Årshjul for prækvalifikation 2018-2019
Fast track for godkendelse af Erasmus Mundus-uddannelser 2018-2019 

Efterår 2017

Forår 2018

Ansvar

Handling

1. september 2017

20. marts 2018

Fakulteterne
 

Efter en screeningsproces blandt ideer til nye uddannelser på fakulteterne indsender de enkelte fakulteter foreløbige idéoplæg til nye uddannelser. Se intern tjekliste til oprettelse af nye uddannelser, jf. Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser.

Forslagene sendes til Uddannelsesservice (US)
petb@adm.ku.dk eller llj@adm.ku.dk

2. oktober 2017

16. april 2018

KUUR

Uddannelsesserivce (US) forelægger uddannelsesforslagene for Københavns Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR).

KUUR har en overordnet drøftelse af idéoplæggene og rådgiver om:

  • Overlap til eksisterende uddannelser
  • Mulige tværfakultære samarbejder
  • Sammenhæng med universitetets uddannelsesstrategier, herunder indre marked
  • Profil og rekrutteringsgrundlag
  • Evt. udfordringer i relation til prækvalifikationen

1. november 2017

2. maj 2018

DIR

US forelægger uddannelsesforslagene inkl. KUUR’s indstillinger for direktionen (DIR). DIR behandler disse og afgiver indstilling til Ledelsesteamet (LT) på KU.

15. november 2017

16. maj 2018

LT

US forelægger uddannelsesforslagene inkl. KUUR’s og DIR’s indstillinger til LT. Efter LT’s drøftelse af forslaget, træffer rektor endelig afgørelse om forslag til udvikling af nye uddannelser.

20. november 2017

1. juni 2018

US

US meddeler fakulteterne rektors afgørelse. US orienterer KUUR om rektors afgørelse på førstkommende ordinære møde.

December 2017 - januar 2018

Juni-september 2018

Fakulteterne

Fakulteterne udarbejder endelige forslag til nye uddannelser, jf. ministeriets vejledning om prækvalifikation (behov på arbejdsmarkedet og sammenhæng i uddannelsessystemet):

Vejledning om prækvalifikation

US yder bistand i forbindelse med udformning af uddannelsesforslagene. Fakulteterne har ansvaret for at inddrage relevante parter, herunder studienævn, aftagerpaneler, evt. autorisationsgivende myndigheder mv.

Medio januar 2018

5. september 2018

Fakulteterne

Fakulteterne fremsender kopi af ansøgningen til US til rektors endelige godkendelse.

Ultimo januar 2017

Medio september 2018

US

US udarbejder følgebrev underskrevet af rektor brug for ansøgning om prækvalifikation.

1. februar 2018 kl. 12.00

17. september 2018 kl. 12.00

 

Ansøgning om prækvalifikation indsendes til ministeriet via ansøgningsmodul på ministeriets hjemmeside

Vejledning til digital ansøgning

Der skal beregnes 10 ugers sagsbehandlingstid, dvs. afgørelsen foreligger tidligst medio april 2018/medio december 2018.

Februar 2018

_

US

Forslag til årshjul for 2018/19 forelægges KUUR.

April 2018

December 2018

US

Ministeriets afgørelse om prækvalifikation foreligger.

En prækvalifikation er kun en foreløbig godkendelse, så længe KU ikke er institutionsakkrediteret.

Uddannelser, der er blevet prækvalificeret i april 2018 eller december 2018, skal afvente KU’s afgørelse om institutionsakkreditering i juni 2019.

Uddannelser kan kun udbydes, hvis KU opnår positiv institutionsakkreditering.