Universitetspædagogik på Københavns Universitet

Formål med indsatsen

Initiativerne i den universitetspædagogiske indsats skal fremme høj kvalitet i den pædagogiske kompetenceudvikling og en vidensbaseret udvikling af undervisningen. 

Formålet med indsatsen er bl.a. at øge kvaliteten af uddannelserne, hvilket er centralt i Københavns Universitets Strategi 2016. Indsatsen består af flere aktiviteter inden for pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og studieledere. Aktiviteterne er udviklet i regi af seks projekter, der er forankret i universitetets tre pædagogiske enheder. Læs mere om projekterne:

Fælles pædagogiske retningslinjer

Som en del af Københavns Universitet kvalitetssikringspolitik blev der i 2011 vedtaget fælles retningslinjer for:

  • universitetspædagogikum,
  • kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere, samt 
  • brug af undervisningsportfolio ved ansøgning om lektorater og professorater.

Du finder de fælles pædagogiske retningslinjer her.


Undervisningsportfolio for alle undervisere

Bidrager til mere ligelig vægtning af forskning og undervisning

Når Københavns Universitet ansætter videnskabelige medarbejdere bliver der, udover forskningsmeritter, lagt vægt på deres pædagogiske kompetencer og undervisningskvalifikationer. Der er også fokus på det i forbindelse med de årlige medarbejderudviklingssamtaler.

En mere ligelig vægtning af forskning og undervisning skal fremme kvaliteten i uddannelserne. Undervisningsportfolioen er et centralt redskab i den sammenhæng.

Undervisere får overblik over egne kompetencer

Undervisningsportfolioen er dels underviserens eget redskab til løbende og systematisk at reflektere over egen undervisning og dels en præsentation af hans/hendes undervisningskvalifikationer m.m. ved forskellige anledninger, f.eks. i ansættelsessammenhæng.

Undervisningsportfolio benyttes allerede ved stillingsansøgning

Fælles retningslinjer for brug af undervisningsportfolio ved ansøgning af lektorat og professorat blev indført på Københavns Universitet i 2011, og øvelse i brug af undervisningsportfolio har længe været en del af universitetspædagogikum for adjunkter.

Snart skal undervisningsportfolio også være et fast redskab i alle underviseres løbende og systematiske refleksion over egen undervisning. Undervisernes undervisningsportfolio bliver bl.a. et fast element i de årlige medarbejderudviklingssamtaler.

Kort om projektet

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Sofie Kobayashi


Til toppen


Københavns Universitets pædagogiske kompetenceprofil

Et fælles sprog om god undervisning

Den pædagogiske kompetenceprofil er en standard, der skal sikre et fælles sprog om og kriterier for god undervisning. Et fælles sprog giver retning til undervisernes udvikling af egne pædagogiske kompetencer. På den måde er den pædagogiske kompetenceprofil relevant for underviserens refleksioner i forbindelse med vedligeholdelse af deres undervisningsportfolio.

Københavns Universitets pædagogiske kompetenceprofil er en beskrivelse af en række områder, der har betydning for kortlægning af underviserens samlede undervisningsmæssige kompetencer.


Til toppen


Praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling

Aktiviteter tæt på undervisernes praksis

Praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling på Københavns Universitet er et projekt, der dels afdækker behovet for underviserrettede kurser og aktiviteter, som adresserer problemer, den enkelte underviser møder i sin praksis, og dels udvikler sådanne aktiviteter.

UnderviserProjektet belyser hvilke udfordringer, underviserne møder i praksis, og hvordan de kan imødekomme dem, ofte gennem aktiviteter på tværs af fakulteterne. 

Udvikling af kurser

En portefølje af korte workshops eller kurser om specifikke emner udvikles på baggrund af erfaringerne fra projektet og tilbydes på tværs af Københavns Universitet. Det kan fx være kurser om førsteårsundervisning, interaktive undervisningsformer eller om det internationale klasseværelse. 

Kort om projektet

  • Projektperiode: 2015-2017
  • Forankring: TEACH

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Pernille Gøtz


Til toppen


Førsteårsundervisning

Et bedre første år på KU

Formålet med indsatsen er at:

  • give de studerende det bedst mulige første år på Københavns Universitet ved i udviklingen af undervisningen at have fokus på både akademisk og social integration på studiet
  • dele og fastholde udviklingstiltag af førsteårsundervisning i form af anbefalinger og praktiske eksempler, som findes på Underviserportalen (intranet).

Indsatsen ”Et bedre første år på KU” retter sig mod alle, der kommer i kontakt med de førsteårsstuderende: Undervisere, førsteårskoordinatorer, studievejledere og mentorer. Projektet retter sig også mod de førsteårsstuderende selv.

Undervisere får tilbud om selvdefineret udviklingsprojekt 

Alle undervisere af førsteårsstuderende på Københavns Universitet får tilbud om at deltage med et selvdefineret udviklingsprojekt i tilknytning til egen undervisning. Et eksempel kunne være at erstatte kemiforelæsninger med videoer og regnetimer. 

Man kan desuden også deltage i projektet som studieleder, underviserteam -eller kursusansvarlig. 

Kort om projektet

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Lars Ulriksen


Til toppen


Kollegasparring

Åbenhed om undervisning skaber plads til udviklingKollegasparring

På Københavns Universitetet arbejder vi på at have en åben tilgang til undervisningsopgaven, hvor kolleger overværer, giver feedback og støtter hinandens udvikling. Hvis man som underviser skal udvikle sine pædagogiske kompetencer, er det afgørende, at man kan tale åbent med sine kolleger om egen og andres undervisning. 

God erfaring med sparring af peers

Forskning på området viser, at der er gode erfaringer med, at underviserne får sparring af deres 'peers', og at de selv har indflydelse på, hvem de sparrer med. Det er vigtigt, at tidspunktet for sparringen er rigtigt i forhold til den enkeltes undervisningsopgaver.

Et pilotprojekt der afprøver kollegasparringsformer

Projektet Kollegasparring er tænkt som et pilotprojekt, hvor et antal undervisere deltager i forskelligt udformede forløb, hvis resultater skal kunne sammenlignes. Universitetets tre pædagogiske enheder samler og formidler erfaringer og følger op. 

Kort om projektet

  • Projektperiode: 2014-2017
  • Forankring: TEACH

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Sara Ann Kristensen

Til toppen