Videoer om feedback

På denne side finder du en række videoer, du kan bruge for at blive klogere på, hvordan feedback kan indgå i din undervisning.

KU har produceret flere videoer, der giver eksempler på, hvorledes feedback kan integreres før, under og efter undervisningsgangene. Feedbackformaterne vægter både den feedback som underviser giver studerende, den feedback studerende giver underviser samt den feedback, der gives og modtages studerende imellem.


Klyngefeedback

I klyngen får de studerende feedback af dig som underviser, men giver og får også feedback af hinanden. De lærer samtidig af at lytte til den feedback andre i klyngen får. Som vejleder er du organisator og feedbackressource i klyngemødet. Denne video handler om klyngefeedback i forbindelse med bachelorprojektet.

Til toppen

Peer feedback

I peer feedback arbejder de studerende både med at give og modtage feedback fra hinanden. Underviseren organiserer og giver kriterier for feedbacken, men deltager ikke i selve feedbacken.

På eget initiativ mellem studerende

Det er et væsentligt element i de studerendes læring, at de lærer at give hinanden feedback undervejs i deres studietid. Som underviser kan du hjælpe de studerende i gang ved at etablere grupper og rammesætte med råd om, hvordan man giver god og brugbar feedback.

Dialog som øjeblikkelig feedback

I den dialogprægede undervisning får studerende umiddelbar feedback på deres faglige forståelse. Den dialogprægede undervisning kan også inddrage understøttende digitale løsningsmodeller, f.eks. padlet. Som underviser skal du forberede, hvilken dialog du ønsker med de studerende. Hvad skal de lære af denne aktivitet og hvordan planlægges den bedst muligt?

Det grønne ark

Denne video viser et eksempel på, hvordan formativ feedback kan integreres i din undervisning. Her bruger underviseren en skabelon - det grønne ark - hvori de studerende kan fastholde underviserens feedback og deres egen refleksion over feedbacken.