Styrkelse af karriereorientering og kompetencebevidsthed

Viden i Udviklings spor 1 havde fokus på at nytænke karriereaktiviteter ved at fokusere på en tidlig indsats rettet mod bachelorstuderende. 

Nedenfor opsummeres evalueringsrapportens væsentligste resultater og konklusioner for sporet.

De studerende er blevet mere karrierebevidste

De studerendes karrierebevidsthed og bevidsthed om arbejdsmarkedet er steget på alle parametre. Efter at have deltaget i karriereaktiviteterne har deltagerne fået en bedre indsigt i arbejdsmarkedet, og hvordan de kan bruge deres faglighed i praksis. Fx viser evalueringen, at andelen af studerende som tror på, at de lige nu kan bruge deres faglige viden i et studiejob eller i praktik/praksisorienteret forløb, er steget fra 20 % i førmålingen til 64 % i eftermålingen.

Den tidlige erhvervsintroduktion virker

Projektet har haft særlig fokus på den tidlige karriereindsats og har tilbudt karriereaktiviteter allerede på første år af bacheloruddannelsen. Evalueringen viser, at den tidlige indsats har virket, og at 84 % af de adspurgte studerende oplever karriereaktiviteterne som relevante. Aktiviteter, hvor de studerende får konkrete redskaber og møder virksomheder, opleves som særligt relevante.

Stigende efterspørgsel på karriereaktiviteter

De studerende efterspørger i stigende grad karriererettede aktiviteter i løbet af deres uddannelse. Allerede på 2. semester af bacheloruddannelsen svarer 40 % af de adspurgte studerende, at de finder det relevant at deltage i karriereaktiviteter, og på 6. semester er tallet steget til 89 %.

Øget kendskab til MMV og et bredere arbejdsmarked

Karriereaktiviteterne har introduceret deltagerne for brede jobmuligheder og alternativer til de kendte brancher og sektorer. Der har været et særligt fokus på mindre og mellemstore virksomheder. Evalueringen viser, at dette fokus har haft en effekt. Det kan konstateres, at et særligt fokus (fx kendskab mindre private virksomheder) kan fremmes aktivt og fokuseret i karrierevejledningen. Fx angav 32 % at de kan se sig selv arbejde i en mindre virksomhed mod 10 % i førmålingen.

Deltagelse i flere aktiviteter øger karrierebevidstheden

En lille gruppe studerende har været meget loyale deltagere og deltaget i fire eller flere af projektaktiviteterne. Disse studerende skilte sig ud i førmålingen på flere områder, hvor de i vurderingen vurderede sig selv som mere usikre end de øvrige studerende.

I eftermålingen har de studerende, der har deltaget i fire eller flere aktiviteter, øget deres karrierebevidsthed markant og indhentet deres medstuderende på flere parametre. Bl.a. er deres tro på egne evner, viden om egen faglighed og kendskab til, hvor det kunne være relevant at søge job øget.

Det høje aktivitetsniveau har således haft en beviselig effekt på de studerende. Fx angiver nu kun 7 %, at de ikke mener, at de er i stand til at beskrive deres faglige viden i et CV eller i en ansøgning til et studiejob, projektsamarbejde eller praktik/praksisorientereret forløb mod 9% af den samlede interventionsgruppe. I førmålingen var det 75 % der var usikre på, hvordan de kunne beskrive deres komptencer mod 23 % i den samlede interventionsgruppe. 

Integration af karrierefokus i undervisning har stort potentiale

Viden i Udvikling har testet aktiviteter, der inddrager karriereindsatsen i undervisningen og gør karrierebevidsthed til en del af den faglige læring. Viden i Udvikling har både arbejdet med kortere og længerevarende forløb, hvor indsatsen har været indlejret i undervisningen.

Erfaringerne fra Viden i Udvikling peger på, at der er en række fordele ved at integrere karriererettede aktiviteter i undervisningen: 

  • Mere motivation og engagement blandt studerende – Når indsatsen integreres, kommer den ofte mere ind under huden på de studerende og kan potentielt nå studerende, der ikke normalt deltager i de ekstracurriculære aktiviteter.
  • Virksomheder, der deltager i længerevarende indsatser, får mere indblik og nye perspektiver – Virksomhederne får indblik i de studerendes kompetencer og de forskellige uddannelser og nye perspektiver på deres problemstillinger.
  • Tæt samarbejde mellem underviser og karrierepraktiker er afgørende – Den tætte kobling mellem underviser og karrierepraktiker er med til at sikre, at de karrierettede aktiviteter kan integreres på en sådan måde, at man ikke går på kompromis den faglige læring samtidig med, at man bevarer kvaliteteten af karriereaktiviteten.