Strategi for understøttelse af studerende med funktionsnedsættelse

Københavns Universitets Strategi for understøttelse af studerende med funktionsnedsættelse (pdf)

Københavns Universitet vedtog i 2015 en strategi for understøttelse af studerende med funktionsnedsættelse som skal sikre, at studerende med funktionsnedsættelse har mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende.

Strategien indeholder fælles mål og konkrete indsatser som skal sikre en god administrativ understøttelse af studerende med funktionsnedsættelse i hele organisationen.

Målene handler om tydelig organisering og klar ansvarsfordeling, vidensindsamling og formidling af viden til organisationen, målrettet information, service og vejledning samt ligebehandling og fælles retningslinjer i organisationens afgørelser og sagsbehandling.

Til strategien er knyttet en ambitiøs handleplan med indsatser som fx etablering af en specialistfunktion, tilmelding til information og vejledning ved ”ja tak” til studiepladsen, udarbejdelse af vejledende retningslinjer for behandling af dispensationssager vedr. særlige prøvevilkår og pilotprojekter vedr. overgangsvejledning og karrierevejledning.

For yderligere information kontakt Team for Særlig Studiestøtte i Uddannelsesservice.