Internt peer review af fakulteternes kvalitetssikringssystemer

Københavns Universitet har gennemført intern peer review af fakulteternes kvalitetssikringssystemer og deres eksisterende kvalitetssikringsarbejde i perioden februar-marts 2014. Formålet var at sikre, at universitetet samlet set lever op til kravene i Vejledning om institutionsakkreditering, samt at styrke sammenhængen i universitetets kvalitetssikringsarbejde.

Uddannelsesservice (US) havde i samarbejde med ERFA-gruppen for institutionsakkreditering fastlagt en møderække for fakultetsbesøg og var blevet enige om et koncept for internt peer review.

På hvert fakultet mødtes US og ERFA-gruppen med tværgående repræsentanter for uddannelsesledelsesstrengen (fx prodekan for uddannelse og studiechef) og kvalitetssikringsmedarbejdere.

Forud for fakultetsbesøgene udfyldte fakulteterne et afrapporteringsskema, hvor de angav, hvorvidt de levede op til kravene i Vejledning om institutionsakkreditering og kravene i Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik. I skemaet skulle fakulteterne angive, hvilke procedurer der var beskrevet, og i hvilket omfang gennemprøvet praksis var etableret. Derudover skulle fakulteterne give eksempler på velfungerende praksis og angive, hvor der var behov for forbedring.

På baggrund af afrapporteringsskemaet og US’ egne observationer udfærdigede US en liste over opmærksomhedspunkter, som fakultetet modtog før besøget. På besøget drøftedes styrker og svagheder ved eksisterende praksis.

Efter hvert besøg udarbejdede US en række opfølgningspunkter til fakultetet, som var forslag og anbefalinger til, hvordan fakultetet kunne forbedre sit eksisterende kvalitetssikringssystem.

Efter fakultetsbesøgene gav US en status for processen med internt peer review og præsenterede de centrale pointer vedr. fakulteternes eksisterende kvalitetssikringssystemer for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd.

Læs status for internt peer review (pdf)

Baseret på opfølgningspunkterne justerede fakulteterne deres eksisterende kvalitetssikringssystem og meddelte US ultimo juni 2014, hvilke ændringer der var foretaget, og hvornår dette var sket.