Fælles retningslinjer for kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere

Indledning og baggrund

Det er en målsætning for Københavns Universitet, jf. Den strategiske handleplans punkt 8, at fastholde og gerne øge gennemførelsesprocenten for ph.d.-studerende, bl.a. ved at satse på udvikling af ph.d.-vejledningen. I 2009 var det således en af milepælene i Den strategiske handleplan at styrke ph.d.-vejledningen.

Kvaliteten af ph.d.-vejledningen har stor betydning for de ph.d.-studerendes uddannelsesforløb og gennemførelse, hvilket bl.a. fremgår af "Undersøgelse af frafald blandt ph.d.-studerende" foretaget af Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen i 2007. Dette billede bekræftes også af en national 2008-undersøgelse i Sverige foretaget blandt 6700 tidligere ph.d.-studerende, hvor over 60 % mente, at dårlig vejledning havde forsinket deres uddannelse, og lige under 40 % i samme undersøgelse fandt, at vejledningen ikke havde været tilstrækkelig. På Københavns Universitets Forskeruddannelsesråds (KUFUR) ph.d.-udvalgsseminar i marts 2009 var en af hovedkonklusionerne, at god ph.d.-vejledning er en af kernerne i et godt ph.d.-forløb.

Formålet med de fælles retningslinjer for kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere er at styrke ph.d.-vejledernes kompetencer, for derigennem at medvirke til at øge kvaliteten af ph.d.-forløb, samt fastholde og om muligt øge gennemførelsesprocenten for ph.d.-studerende.

De brede fælles retningslinjer for kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere på KU fastsætter en ramme, inden for hvilken fakulteterne kan arbejde med at styrke kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere.

Fælles retningslinjer

• Alle nye ph.d.-vejledere skal kompetenceudvikles som ph.d.-vejledere inden for det første år, hvor de varetager ph.d.-vejledning.
• Alle øvrige ph.d.-vejledere på KU tilbydes kompetenceudvikling som ph.d.-vejleder.
• Model og omfang for kompetenceudviklingen fastlægges af fakultetet.
• Fakultetet er forpligtet til at sikre systematisk kvalitetssikring af dets kompetenceudviklingstilbud til ph.d.-vejledere.
• Fakultetet sikrer, at ph.d.-studerende foretager en evaluering af ph.d.-forløbet. Evalueringen skal omfatte vejledning.

Det enkelte fakultet fastsætter, på baggrund af ovenstående KU koncept, egne retningslinjer for kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere. Ovenstående er et minimumskoncept, og de enkelte fakulteter kan således vælge at fastlægge højere krav, herunder at deltagelse i kompetenceudvikling skal være obligatorisk for alle ph.d.-vejledere.

KUFUR faciliterer en systematisk og tilbagevendende erfaringsudveksling mellem fakulteterne samt skaber mulighed for, at fakulteternes ledelser og ph.d.-vejledere kan bibringes international inspiration og den nyeste forskning inden for vejledning af ph.d.-studerende.

Kompetenceudvikling
Med de fælles retningslinjer sættes der fokus på kompetenceudvikling, og der skal på de enkelte fakulteter, evt. som et samarbejde mellem fakulteter, arbejdes med at udvikle tilbud af høj kvalitet, som tager højde for variationen i ph.d.-vejlederes kompetencer og erfaring.

Model for kompetenceudvikling
Det er op til fakultetet alene eller i samarbejde med andre fakulteter, at beslutte hvilken eller hvilke modeller der vil være mest hensigtsmæssige. Der opfordres til, at fakulteterne arbejder sammen om at udvikle og udbyde tilbud på tværs af fakultetsgrænser, ud fra en vurdering af, at det er lærerigt for de enkelte ph.d.-vejledere at stifte bekendtskab med praksisser fra andre fagmiljøer. Endvidere vil det sikre en større vidensdeling på området.

Der henstilles til, at tilbud om kompetenceudvikling for ph.d.-vejledere målrettes de forskellige målgrupper. Der opfordres til at oprette vejlederkollegier med mulighed for åben erfaringsudveksling, som kan medvirke til at skabe en kulturændring om vejledning også blandt erfarne ph.d.-vejledere samt synliggøre ph.d.-vejledningen. For at sikre et kvalitetsløft i ph.d.-vejledning er det vigtig, at der sættes fokus på både nye og erfarne ph.d.-vejledere.

Elementer i kompetenceudvikling
De enkelte fakulteter fastsætter selv eller i samarbejde med andre fakulteter, hvilke elementer de finder det hensigtsmæssigt indgår i kompetenceforløb afhængigt af tilbuddets form og målgruppe. Formålet skal bl.a. være, at alle ph.d.-vejledere får en overordnet kontekstbaseret introduktion til gældende love og regler på ph.d.-området. Det stigende antal internationale ph.d.-studerende fordrer også, at der sættes øget fokus på interkulturel forståelse og kommunikation.

Evaluering
Indførelsen af evaluering ved de ph.d.-studerende betyder, at der foreligger vurderinger af ph.d.-vejledningen, som anvendes til at videreudvikle ph.d.-vejledning og kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere. Evaluering kan eventuelt gennemføres som slutevaluering.

Ikrafttrædelse
De fælles retningslinjer skal være implementeret senest 1. januar 2011.